Obecné informace o EPC a EC neboli energetických sluzbách se zárukou

Obecné informace o EPC a EC neboli energetických sluzbách se zárukou

Podstatou energetických sluzeb se zárukou, jak uz sám název napovídá, je poskytnutí záruky za sluzby, které smluvní partner, společnost / firma energetických služeb (ESCO – Energy Service Company), zákazníkovi zajišuje.

U projektů, ve kterých se ESCO svému zákazníkovi zaručí za dosažení úspor energie ve spotřebě a za výši budoucích nákladů na energii a realizuje energeticky úsporná opatření (na objektu, otopné soustavě včetně zdroje) s výsledným efektem snížení spotřeby energie i dalších nákladů, se jedná o EPC (Energy Performance Contracting).

V případě, že se služby zaměřují na opatření v modernizaci rozvodů a zdroje energie s výsledným zvýšením účinnosti výroby a rozvodu energie, nikoliv při její spotřebě a firma ESCO smlouvou zaručuje svým zákazníkům dodávky energie za smluvně sjednanou cenu energie, služby ESCO se nazývají energetický kontrakting (EC – Energy Contracting).

Obě výše uvedené základní metody ESZ mají své uplatnění, variace a průniky. Podstatné a rozhodující pro konečnou spokojenost zákazníka i ESCO je důsledné a jednoznačné definování poskytované garance ze strany ESCO vůči zákazníkovi ve smlouvě o energetických službách se zárukou.

Metoda EPC – úspory energie se zárukou, na klíč a bez investic zákazníka

Základním principem EPC (Energy Performance Contracting) je splácení realizovaného projektu až z prokazatelně dosažených úspor nákladů na energie. Realizaci projektu energetických úspor na objektech a zařízeních zákazníka na sebe přebírá specializovaná firma energetických služeb (ESCO), investice, úroky a náklady na služby ESCO splácí zákazník firmě ESCO po dosažení úspory v provozních nákladech a po dobu sjednanou smluvně.

Smlouva o energetických službách, která řeší všechny podstatné náležitosti partnerského obchodního vztahu mezi ESCO a zákazníkem, je uzavírána na dobu nutnou ke splacení pořizovacích nákladů projektu, v současnosti nejčastěji na 5 – 10 let.

Energetické služby, které zákazník firmě ESCO splácí, představují:

 • Návrh opatření na úsporu nákladů na energie;
 • Financování celého projektu;
 • Výstavbu “na klíč” a zprovoznění zařízení;
 • Kontrolu výkonnosti a údržbu zařízení po dobu splácení projektu (tj. trvání smlouvy o energetických službách);
 • Měření a vyhodnocování dosažených výsledků.

Garance obou stran jsou důležitou podmínku úspěchu:

 • Zákazník garantuje, že po dobu trvání smlouvy bude uvažovat se stejnými provozními náklady na energie jako “před projektem” a rozdíl vzniklý úsporami bude používat ke splácení všech nákladů projektu;
 • ESCO garantuje, že pokud nebude dosažena očekávaná úspora, zákazník není povinen “doplácet” za nedosaženou úsporu, tj. ESCO bude mít nižší příjem ze splátek;

Splácení projektu se děje výhradně na základě dosažených úspor energie. Příjem a tím i profit ESCO je přímo závislý na snížení nákladů na energii u zákazníka. Detaily závisejí na smluvním ujednání ESCO a spotřebitele energie. Prostřednictvím služeb EPC jsou již realizovány i energeticky úsporné projekty v objektech ve správě státu.

Výhody metody EPC

 • Dosažení úspor nákladů na energie bez nutnosti vynaložit vlastní finanční zdroje na realizaci nezbytných úsporných opatření;
 • Smluvní záruka ESCO za dosažené finanční výsledky projektu;
 • ESCO je jediným smluvním partnerem při realizaci projektu – dodávka a montហprojektu “na klíč”;
 • ESCO má stejný zájem jako zákazník – minimalizace pořizovacích (investičních) i budoucích provozních nákladů, protože oboje je spláceno z dosažených úspor nákladů na energii;
 • Zákazník má reálnou možnost dodatečných příjmů, pokud budou úspory ještě větší, než bylo původně předpokládáno, protože ESCO “se stará” ve vlastním zájmu o minimalizaci provozních nákladů.

Metoda EC – dodávka energie se zárukou ceny, na klíč a bez investic zákazníka

Základním principem EC (Energy Contracting) je splácení realizovaného projektu v energetickém hospodářství zákazníka formou odběru energie (nejčastěji tepla) za předem definovaných podmínek a platbou za takto odebranou energii dle odsouhlaseného smluvního modelu. Zákazník tak může realizovat projekt rekonstrukce svého energetického hospodářství, aniž by vynakládal vlastní kapitál a navíc některá rizika na sebe přebírá specializovaná firma energetických služeb (ESCO), která projekt realizuje. V těchto projektech se velmi často uplatňuje princip tzv. dvousložkové ceny tepla. Pokud má být dodržen princip garance za cenu tepla, musí ESCO stanovit maximální výši pohyblivé složky ceny tepla (údaj v Kč/GJ) při dodržení předem definovaných nákladových vstupů.

Smlouva o energetických službách, která řeší všechny podstatné náležitosti partnerského obchodního vztahu mezi ESCO a zákazníkem, je uzavírána na dobu nutnou ke splacení pořizovacích nákladů projektu, v současnosti nejčastěji na 10 – 15 let v komunální či soukromé sféře. Ve smlouvě o poskytování energetických služeb metodou EPC musí být obsažena zásada, že za předem jasně a konkrétně definovaných podmínek, tzn. při definovaném způsobu a rozsahu zákazníkova provozu, při definovaných klimatických či jiných “vnějších” podmínkách, či předpokládaných cenách všech nákladových vstupů, při očekávané inflaci apod., garantuje ESCO svému zákazníkovi roční náklady spojené se spotřebou energie (např. tepla, elektřiny apod.) a to v konkrétní výši (údaj v Kč/rok).

Energetické služby, které zákazník firmě ESCO splácí, představují:

 • Návrh opatření řešící požadavky zákazníka na zajištění dodávek energie (tepla) do objektů;
 • Financování celého projektu;
 • Výstavbu “na klíč” a zprovoznění zařízení;
 • Údržbu a provoz zařízení po dobu splácení projektu (tj. trvání smlouvy o energetických službách);
 • Dodávku energie (tepla) v souladu se smlouvou o dodávkách energie (tepla).

Garance obou stran jsou důležitou podmínku úspěchu:

 • Zákazník garantuje, že po dobu trvání smlouvy bude uvažovat se stejným rozsahem provozu (tj. odběrem minimálního množství energie (tepla) jako “před projektem”;
 • ESCO garantuje, že bude dodávat energii (teplo) v množství a za cenu, která bude stanovena ve smlouvě s tím, že je znám princip dlouhodobého stanovování ceny dodávané energie (tepla).

Firma ESCO vkládá do projektu vlastní finanční zdroje s tím, že požaduje od zákazníka (státní instituce) postupné splácení těchto prostředků ve formě plateb za odebrané teplo. Formě vlastnictví dodávaných nebo modernizovaných zařízení a technologických celků musí být uzpůsoben i smluvní vztah respektující stávající zákonná ustanovení o hospodaření s majetkem (zejména v případě majetku státu, kde podle stávajících legislativních ustanovení nelze např. sjednat užívání věci nebo její části v majetku státu na dobu delší než 5 let (§ 26, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.) s možností prodloužení této doby o max. dalších 5 let).

Ministerstvo financí ČR může na základě § 26, odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb. povolit v závažných případech výjimku z ustanovení o pětiletém pronájmu, což by mohlo být použito např. pro tzv. pilotní projekty pro metodu EC ve státním sektoru, pokud by byl navrhován (z důvodu nutnosti splácet náklady projektu déle než 5 – 10 let) delší než zákonem povolený pětiletý nájemní vztah.

Splácení projektu se děje výhradně ve formě plateb za dodávanou energii. Příjem a tím i profit ESCO je přímo závislý na snížení nákladů nezbytných k dodávce energie, tzn. vlastních provozních nákladů. ESCO v případě projektu uskutečněného metodou EC neposkytuje žádnou garanci za spotřebu nebo konečné náklady odběratele energie, nese pouze garanci za měrné náklady spojené s dodávkou smluvně dohodnuté formy energie.

Výhody metody EC

 • Zákazník má dlouhodobě zajištěné pokrytí dodávek energie;
 • Dlouhodobá smluvní záruka ESCO za měrné náklady na energii (ceny energie) – zákazník má dlouhodobou smlouvou zajištěnu stabilizaci plateb za odběr energie;
 • ESCO je jediným smluvním partnerem při realizaci projektu – dodávka a montហprojektu “na klíč”;
 • ESCO má zájem na snižování vlastních provozních nákladů a může tak, v případě vyvážené smlouvy o energetických službách, přinést snížení nákladů za energetické platby i zákazníkovi;
 • ESCO má zájem na minimalizaci pořizovacích (investičních) nákladů, protože potenciál zákazníka pro jejich splácení je velmi úzce spjat se stávajícími náklady na zajištění energetických potřeb zákazníka.